Captain Jonas Noreika Archive

       Lietuvių kalba.   Noreika didvyris?    

The Captain Jonas Noreika Archive makes available online the documents that captured his crimes, his outlook and his world.  Learn more about the index, permissions, the curators and ways to participate.

Noreika a Hero?  Grant Gochin’s relentless query to Lithuania’s Genocide Centre, in English translation and the Lithuanian original, serves as a guide to picking apart Noreika’s crimes.  It is the main exhibit of the Captain Jonas Noreika Museum.Archyvų dokumentai ~ Archival Documents


LCVA  Lietuvos centrinis valstybės archyvas ~ Lithuanian Central State Archive

LCVA f.R-1099 – Šiaulių apskrities viršininkas ~ Šiauliai District Chief

LCVA f.R-1099, a.1, b.1  Šiauliai District Chief  – “Žinoti ir vadovautis”.  (436 psl, 128 MB)

LCVA f.R-1099, a.1, b.2, l.464-471    1941.08.23  A proposal for a forced labor camp.  Pasiūlymas steigti priverčiamojo darbo įstaigą.

LCVA f.R-1099, a.1, b.2  (433 psl, 131 MB)

LCVA f.R1099, a.1, b.3

LCVA-fR1099-a1-b8

LCVA-fR1099-a1-b9

LCVA-fR1099-a1-b11

LCVA-fR1099-a1-b13

LCVA-fR1099-a1-b15

LCVA-R1099-a1-b17

LCVA-R1099-a1-b22

LCVA-R1099-a1-b28

LCVA-R1099-a1-b32  (182 psl, 48 MB)  Karo belaisviai. ~ Prisoners of war.

LCVA-R1099-a1-b38

LCVA-R1099-a2-b2

LCVA f.R-1436  Alytaus apskrities viršininkas ~ Alytus District Chief

LCVA-R-1436_a1_b24  (59 MB)

LCVA-R-1436_a1_b27   (608 MB)

LCVA-R-1436_a1_b29  (154 MB)

LCVA f.677 Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (Vlikas) – The Supreme Committee for the Liberation of Lithuania

LCVA f.677 a.1 b.482   Kun.Prunskio ir Dr.Jasaičio surinkti laiškai apie žydų gelbėtojus ~ letters collected by Rev.Prunskis and Dr.Jasaitis about rescuers of Lithuania’s Jews

LCVA f.677 a.1 b.483 l.152-154   LLV Teisingumo ministras Mečislovas Mackevičius apie Žydų padėties nuostatas ~ a letter by the Provisional Government’s Minister of Justice, Mečislovas Mackevičius, about the Statute for the Jewish Situation.

LCVA f.677 a.1 b.493  Kun.Prunskio ir Dr.Jasaičio surinkti laiškai apie žydų gelbėtojus ~ letters collected by Rev.Prunskis and Dr.Jasaitis about rescuers of Lithuania’s Jews

LCVA f.677 a.1 b.498 Susirašinėjimas apie Lietuvos žydų gelbėtojus ~ Correspondence about rescuers of Lithuania’s Jews

LCVA f.648, a.2, b.581 Kazys Škirpa prisiminimai  ~ memoirs

LCVA f.648, a.2, b.581 Kazio Škirpos prisiminimai, “Kovok! Pastangos gelbėti Lietuvą

l.136 atsišaukimai nebereikalingi ~ leaflets no longer necessary

LCVA f.648, a.2, b.582 Kazio Škirpos priedai, 110 dokumentų

Kazio Škirpos dokumentai:   Nr.34Nr.35,  Nr.37, Nr.39, Nr.44,  Nr.55Nr.64

LCVA f.668, a.1, b.734, l.177 Stasio Lozoraičio laiškas Edvardui Turauskui. 1941 m. gegužės mėn. 5 d.

LCVA f.1346, a.1, b.24, l.12-14  Ponui Alytaus komendantui ~ To the Alytus Commandant

LCVA f.1075, a.2, b.3, l.3V  Leidimas nešioti ginklus ~ Permit to carry weapons

LCVA f.1075, a.2, b.5 Laikinosios Lietuvos vyriausybės įstatymai, nutarimai ir potvarkiai

LCVA f.MK-9, a.1, b.2, l.499-501  Petro Klimo laiškas pasiuntiniams. 1941 m. gegužės men. 12 d.

LCVA f.MK-9, a.1, b.6 Kazio Škirpos laiškas Povilui Žadeikui. 1941 m. balandžio mėn. 15 d.

LCVA f.R-599, a.1, b.6, l.1-4  LLKS, “Lietuviai!”, 1942.04.18

LCVA f.R-660, a.2, b.247 SS savanorių legionas ir kiti

LCVA f.R-683, a.2, b.2 Lietuvos policijos štabas Žydų reikalu ~ Lithuanian Police Staff on the Jewish Matter

LCVA f.R-1441 Karo lauko teismai. Bylų rinkinys.

  LCVA f.R-1444, a.1, b.9, l.115  Kauno partizanų būrių maitinimas 1941.VI.27


LYA Lietuvos ypatingasis archyvas – Lithuanian Special Archive

Jonas Noreika et al.

Noreikos Jono, Baltraus ir kitų (viso 11 žmonių) baudžiamoji byla LYA f.K-1, a.58, b.9792/3

LYA f.K-1, a.58, b.9792/3 Tomas 1-JonasNoreika-Rinkinys  (191 psl, 106 MB)

LYA-fK1-a58-b9792-3-Tomas2-JonasNoreika-Rinkinys  (151 psl, 44 MB)

LYA-fK1-a58-b9792-3-Tomas3-JonasNoreika-Rinkinys   (152 psl, 75 MB)

LYA-fK1-a58-b9792-3-Tomas4-JonasNoreika-Rinkinys   (200 psl, 110 MB)

LYA-fK1-a58-b9792-3-Tomas5-JonasNoreika-Rinkinys   (13 psl, 4 MB)

LYA-fK1-a58-b9792-3-TomasTB1-JonasNoreika-Rinkinys  (29 psl, 12 MB)

LYA-fK1-a58-b9792-3-JonasNoreika. Damijono Riaukos vertimas į lietuvių kalba.  Nr.1, Nr. 2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8

United States Holocaust Memorial Museum Archives. War Crimes Investigation and Trial Records From the Former Lithuanian KGB Archives. RG-26.004M. Inventory.

Čepauskas Jonas. LYA f.K-1, a.58, b.P18803   Telšiai (287 psl, 70 MB)

Idzelevičius Kazys. LYA f.K-1, a.58, b.3398  Telšiai (277 psl, 71 MB)

LAF Rietavas: Nedzelskas Stasys … Vytėnaitė Ona. LYA f.K-1, a.58, b.16581P (716 psl, 202 MB)

Klemensas Brunius.  LYA f.K-1, a.58, b.34897-3  (697 psl, 189 MB)

Kontautas Vaclovas, Jono. LYA f.K-1, a.58, b.P-16600-LI, t.1 (250 psl, 70 MB)

Stonis Vytautas.  LYA f.K-1, a.58, b.P-16999   (506 psl, 134 MB)

Zavalis Kazys. LYA f.K-1, a.58, b.12409   Telšiai (240 psl, 60 MB)

LYA f.K-40, a.1, b.31 Tautinė taryba

LYA f.K-40, a.1, b.42 Tautinė taryba

LYA f.K-40, a.1, b.172 Noreikia ir bendražygiai

LYA f.K-40, a.2, b.38 Šiauliai.    (85 psl, 19 MB)

LYA f.K-40, a.2, b.52  (90 psl, 25 MB)  Sovietų 1968 m. Vakarų Vokietijai surinkti parodymai apie žydų žudynes Telšių apskrityje ~Testimony collected in 1968 by the Soviets for West Germany about the mass murder of Jews in Telšiai district in 1941.

LYA f.K-40, a.2, b.59 Hungerbergas Julius.

LYA f.K-40, a.2, b.141 Bagdonas Stasys.  (164 psl, 38 MB)

LYA f.K-40, a.2, b.164 Pabrėža Arnoldas.

LYA f.K-40, a.2, b.169 Juodikis Bronius.

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejus ~ Vilna Gaon State Jewish Museum

VVGZM-GS-F2-b1-l163 Petras Požėla

VDU Lietuvių išeivijos institutas ~ VMU Lithuanian Emigration Institute

VDU LII f.1, a.1-1  Antanas Smetona. “Tremtinio dalia nuo Mozūrų ežerų iki Šveicarijos.” 1940 m. gruodžio mėn.

Yad Vashem archyvas ~ Yad Vashem archive

 O.71 Koniuchowsky rinkinys liudijimų iš Lietuvos ~ Koniuchowsky Collection of Testimonies from Lithuania

Leyb Koniuchowsky. The Lithuanian Slaughter of Its Jews.  (PDF+) The Testimonies from 121 Jewish survivors of the Holocaust in Lithuania, recorded by Leyb Koniuchowsky, in Displaced Persons’ camps (1946-1948). Translated into English by Dr. Jonathan Boyarin. Compiled by David Solly Sandler. Available for purchase at Amazon.

O.71  35 Chana Pelts, Telšiai, Yiddish

O.71  35 Chana Pelts, Telšiai, translated and typed in Hebrew

O.71  37 Chana Golemba, Telšiai, Yiddish

O.71  37 Chana Golemba, Telšiai, translated and typed in Hebrew

O.71 39 Masza Raichman, Plungė, Yiddish

O.71 39 Masza Raichman, Plungė, translated and typed in Hebrew

O.71 59 Yaacov Rabinovitz, Telšiai, Yiddish

O.71 59 Yaacov Rabinovitz, Telšiai, translated and typed in Hebrew

Vertimai į lietuvių kalbą:

Sheyne Beder. Žydų skerdynės Biržų mieste.

Freiburgo archyvas – Freiburg archive

2018.11.22 Bundesarchiv, Michael North

Tessinauszug Kauen

Tessinauszug Schaulen

Merkzettel Feldkommandantur 821

Merkzettel RW 4

Hamburgo archyvas ~ Hamburg archive

Julius Hungerberg, Einsatzkommando 2, Šiauliai

StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band-001 (104 MB) StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band-002 (123 MB)
StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 003 (86 MB) StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 004 (89 MB) StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 005 (79 MB) StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 006 StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 007 StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 008 StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 009
StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 010 StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 011 StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 012 (57 MB) StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 013 (66 MB) StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 014 (10 MB) StaatsarchivHamburg_Hungerberg_213-12_0048_Band 015 (5 MB)

Miuncheno archyvas: Institut für Zeitgeschichte

IfZ-MA-1569-3  Bruno Peter Kleist. Parodymai Nurembergo teisme.

Rusijos archyvai ~ Russian archives

“ЧЕРНАЯ КНИГА”. Составлена под редакцией, Василия ГРОССМАНА, Ильи ОРЕНБУРГА. 1980.

“Неизвестная “Черная книга””. Составитель Илья Альтман. 2015.

The Tragedy of Lithuania. Compiled by Aleksey Yakovlev.

“ТРАГЕДИЯ ЛИТВЫ: 1941–1944 годы” Алексей Яковлев. 2008.

JAV valstybės bylos ~ USA (Freedom of Information Act)

CIA files about Juozas Brazaitis-Ambrazevičius (274 pages, 35 MB) Retrieved from CIA Reading Room (Documents 001 to 124).

Teismo bylos ~ Court files

Tarptautinis karinis teismas Nuremberge ~ International Military Tribunal at Nuremberg

Nacių sąmokslai ir užpuolimai (Prokuratūros pateikti dokumentiniai įkalčiai) ~ Nazi Conspiracy and Aggression (Documentary evidence submitted by the prosecutors)
  • Tomas III ~ Volume III  PDF psl.789-794   11-to bataliono iš Kauno vykdytos žudynės Slucke ~ Mass murder in Sluck by Kaunas 11th Battalion from Kaunas.
  • Tomas V ~ Volume V PDF psl.659-662 Voldemarininkų pasiūlymas 1939 m. rengti pogromus ~ Proposal by Voldemarists in 1939 to organize pogroms.

Lietuvos Prezidentas ~ President of Lithuania

2019.04 Prezidento Kanceliarijos laiškas Andriui Kulikauskui (1D-648)  Ar Lietuvoje gali būti rengiamas pokalbis, kaip atsakyti už lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai? Prezidentė Grybauskaitė neturi įgaliojimų vertinti.

Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas

Karas dėl širdžių ir protų

U.S. Congressman Brad Sherman

2019.09.25 U.S. Congressman Brad Sherman to Prime Minister Saulius Skvernelis.

Grant Gochin

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras


Spauda ~ Press

Akiračiai.  1991 m. Nr.9, Nr.10, 1992 m. Nr.1  Pasikalbėjimas su Sauliumi Sužiedėliu apie Kazį Škirpą.

Dienovidis. Nr.25 1995.06.23 Riauka, Damijonas. “Sukilimas prie Gondingos piliakalnio”

Draugas  internetinis archyvas ~ online archive

Į laisvę, 1941 m. birželio mėn. 24 d., Nr.1

Į laisvę, 1941 m. birželio mėn. (PDF+)  (ZIP)

Į laisvę, 1941 m. liepos mėn. 5 d., pirmas puslapis. “Apvalyti lietuvių tautą nuo grybo.”

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Lietuviai!   1942.04.18   LCVA f.R-599, a.1, b.6, , l.1-4

Policija 1943-1944  įvairūs numeriai ~ sundry issues

Rytų savanoris. 1942. Nr.1. Juodis. 1942. Nr.1. Juodis. (116 psl, 38 MB)

SocialistinisKelias. Plungė. 1957.  Ištraukos.

Tautos kelias, 1941.08.01

Tėviškė, 1943. Nūdienėj Vokietijoj. Simas Miglinas.

Tėviškė, 1943, paskiri straipsniai.

Tėviškės žiburiai. 1982. VI. 3. – Nr. 23 (1686). psl.5. A.Kalnius (Antanas Gurevičius) “Kas sunaikino Plungės žydus?”

Trimitas. 1996.03 Riauka, Damijonas. “Branginkime laisvę”

Ūkininko patarėjas. 1941 m. liepos mėn. 18 d. psl.6

Ūkininko patarėjas. 1941 m. liepos mėn. 25 d. psl.3

Ūkininko patarėjas. 1941 m. liepos mėn. 25 d. psl.8

Žemaičių saulutė. 2004 m. Nr.3 sausio 16 d.  psl.5

Žemaičių saulutė. 2018 m. Nr.11 lapkričio 30 d.

Žemaičių saulutė. 2018 m. Nr. 12 gruodžio 28 d.

Žemaičių saulutė. 2019 m. Nr.1  vasario 8 d.

Žemaicių žemė.  1941.  Nr.2-27   (161 psl, 126 MB)

Žemaičių žemė Nr.2, 1941.07.11

Žemaičių žemė Nr.3, 1941.07.15

Žemaičių žemė Nr.4, 1941.07.20

Žemaičių Žemė Nr.5, 1941.07.25

Žemaičių žemė Nr.6, 1941.07.30

Žemaičių žemė Nr.7, 1941.08.06

Žemaitis. 1994.06.18 – 07.09  Riauka, Damijonas. “Keturios sukilimo dienos.”

Žiburėlis 1941 rinktinės ištraukos ~ selected excerpts (PDF) (ZIP)

Žiniaraščiai ~ Newsletters


Prisiminimai, Dienoraščiai ~ Memoirs, Diaries

Telšiai Memorial Book.  Sefer Telz.   Yitsḥaḳ Alperovits (USHMM) (74 MB)

Bankier. Expulsion and Extermination: Holocaust Testimonials from Provincial Lithuania.   PDF+

Zenonas Blynas. Karo Dienoraštis.

Jakovas Bunka. Atsiminimi. Jidiš kalba. USHMM.

Jakovas Bunka. Memoirs. Translated into English. USHMM.

Dov Levin. Historian’s Testimony: A Collection of Oral History Abstracts. 2013.   PDF+ Video testimony in Yiddish, with transcripts.

Matas Krygeris. Rūstūs Prisiminimai. Lietuvos technikos muziejus, 1994. Ištrauka apie LAF Telšiai.

Lietuvos policija įstatymų ir tvarkos tarnyboje. 1974. Čikaga.  Yra ir Vytauto Reivyčio prisiminimai, “Nesaugus, nedėkingas, pilnas įvykių ir pavojų buvo Lietuvos policijos tarnybos kelias.”, ps.94-119.

Pilypas Narutis-Žukauskas. Tautos sukilimas 1941. 1994. PDF+

Aleksandras Pakalniškis. Gyvenimo pakelės.  Karo metai Plungėje. 1979.

Aleksandras Pakalniškis. Gyvenimo pakelės. Karo metai Plungėje. 1979.

Aleksandras Pakalniškis. Plungė. 1980.

Aleksandras Pakalniškis. Septintoji knyga. Siaubingoji vasara. 1982.

Aleksandras Pakalniškis. Per Dvidesimtąjį Amžių. Gaisrui prasidėjus. 1995.

Kunigo Prelato Povilo Pukio gyvenimo prisiminimai. 2010.

Riauka, Damijonas. 1996 Laisvės kovotojų prisiminimai. X dalis.

Mardosų kuopa.  Riauka, Kijauskas. 1998.

Vokietaitis, Algirdas. Grušys, Juozas. Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga 1940-2000.   2001.   Ištrauka (žr. psl.433-434, Vokietaitis apie Noreiką) ~ Excerpt (see pages 433-434, Vokietaitis regarding Noreika)


Knygos ~ Books

Baranauskas, Boleslovas. (Sudarytojas). Hitlerininkų penktoji kolona Lietuvoje. 1961.   PDF+

Baranauskas, Boleslovas. (Sudarytojas). Nacionalistai, – Hitlerininkų talkininkai. 1962.   PDF+

Baranauskas, Boleslovas. (Sudarytojas). Geležinis Vilkas. 1965.   PDF+

Baranauskas, B., & Rukšėnas, K. (Sudarytojai). Nacionalistų talka hitlerininkams. 1970.  PDF+

Baranauskas, B., Rukšėnas, K. (Sudarytojai) Documents Accuse. 1970. (Dalis)

Baranauskas & Vicas. (Sudarytojai). Nacionalistai – Hitlerininkų, Amerikos ir Anglijos žvalgybos agentai. 1961.  (Povilas Kazakevičiaus parodymai)   PDF+

Brandišauskas. (Sudarytojas). 1941 m. birželio sukilimas Lietuvoje.   PDF+

Bubnys, Arūnas. Lietuvių tautos sukilimas 1941 m. birželio 22-28 d.   PDF+

Bubnys, Arūnas. Holokaustas Lietuvoje 1941-1944.   PDF+

Bubnys, Arūnas  “The Holocaust in Lithuania: An Outline of the Major Stages and their Results”, The Vanished World Of Lithuanian Jews, edited by Alvydas Nikžentaitis, Stefan Schreiner, Dalius Staliūnas. 2004.

Bunka, Jakovas. The Jewish Page of Plungian History. Vilnius, 2015.

Štai jų tikrasis veidas. Sudarė T.Butkus. 1963.  PDF+

Čepas. Kruvinos žudikų pėdos. Nacionalistų antiliaudinė veikla pietinėje Žemaitijos dalyje. 1968.   PDF+

Dieckman, Sužiedėlis. Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m.  vasarą ir rudenį.  2006. The Persecution and Mass Murder of Lithuanian Jews during Summer and Fall of 1941. (Bilingual)   PDF+

Die Ereignismeldungen UdSSR 1941.  Klaus-Michael Mallman et al (1941.06.22- 1941.08.10)  (84 MB)   PDF+

Holokausto išvakarėse. (Sudarė Diukov.)   PDF+

M.Eglinis. Mirties fortuose. 1960 PDF+

Eidintas, Alfonsas. Žydai, lietuviai ir Holokaustas. 2002.   PDF+

Einsatzgruppen Reports (Extracts)   (34 MB)

Gražiūnas, Albinas. Lietuva dviejų okupacijų replėse.  1996.  (106 MB)    PDF+

Greenberg, Gershon.  “Holocaust and Musar for the Telšiai Yeshivah: Avraham Yitzhak and Eliyahu Meir Bloch”, The Vanished World Of Lithuanian Jews, edited by Alvydas Nikžentaitis, Stefan Schreiner, Dalius Staliūnas. 2004.

A.Gurevičiaus sąrašai. Parengė A.Martinionis.  Kanados Lietuvių žurnalistų sąjunga. 1999. Vilnius.

  • psl.120-121  kaip Jonas Noreika gelbėjo žydus, greičiausiai to nežinodamas
  • psl.122-123 Vaiguvos vaikų prieglauda

Levitas, Alteris. (Sudarytojas) Rietavas. Žydiškas štetlas Lietuvoje. 2013.  (Ištraukos)

Lithuania Memorial Book. Yahadut Lita. Yizkor Book Collection. Nr.14284.  PDF+ Jidiš kalba.

Lithuania Memorial Book. Lithuanian Jewish Communities. Yizkor Book Collection. Nr.14248.  PDF+  Jidiš kalba.

Šiaulių geto kalinių sąrašas 1942. Sudarytojos Irina Guzenberg, Jevegenija Sudova. 2002.  PDF+

Šiaulių geto kalinių sąrašas 1942.  Sudarytojos: Irina Guzenberg, Jevgenija Sedova. 2002.  psl.1-119.

The Šiauliai Ghetto: Lists Of Prisoners. 1942. Compiled by: Irina Guzenberg, Jevegenija Sudova. 2002.  psl.174-267.

Jankauskas. 1941 m. birželio sukilimas Lietuvoje.   PDF+

Hitlerinė okupacija Lietuvoje.  Redagavo M.Joffė. 1961.  PDF+

Išgelbėję pasaulį… Žydų gelbėjimas Lietuvoje (1941-1944).  Sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius. (Domo Jasaičio archyvo pagrindu.) 2001. (98 MB)

  • psl. 214  Vlado Paužos laiškas Domui Jasaičiui

Pakutuvėnai. Jolanta Klietkutė. 2017. psl.1-78

Latvytė-Gustaitienė, Neringa. Holokaustas Trakų apskrityje. 2002.   PDF+

Latvytė-Gustaitienė, Neringa. Holokaustas Ukmergėj. Holocaust in Ukmergė. (Bilingual)   PDF+

Šoa (Holokaustas) Lietuvoje.  Skaitiniai. II dalis. Levinsonas, Josifas (sudarytojas). 2004.   PDF+

Liekis, Algimantas.  Lietuvos laikinoji vyriausybė (1941 06 22 – 08 05)   PDF+

Lietuvos laikinoji vyriausybė. Posėdžių protokolai.

Masinės žudynės Lietuvoje. I dalis. 1965.   PDF+

Masinės žudynės Lietuvoje. II dalis. 1973.   PDF+

Noreika, Jonas. Brydė ryto šerkšne. Ištraukos

Petrikėnas, Kosas. VII fortas: Lietuviškoji tragedija.

Plungė. Aleksandras Pakalniškis. 1980.

Plungės žydų takais.  Plungės turizmo informacijos centras. 2018.  Žemėlapis.

Rukšėnas, K. Į vergovę. 1966. PDF+

Knut Stang, Knut. Kollaboration und Massenmord. 1996.

Stankeras, Petras. Lietuvos policija Antrajame pasauliniame kare. 2008. PDF+

Štaras, P. Partizaninis judėjimas Lietuvoje. 1966 PDF+

Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-asis batalionas 1941-1944 metais.  Andriejus Stoliarovas. Magistro baigiamasis darbas. VDU. 2008.

The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos… Edited by Martin Dean, Geoffrey P. Megaugee. 2012.  Lithuania Region.

The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos… Edited by Martin Dean, Geoffrey P. Megaugee. 2012.  Estonia and Latvia Regions.

The Unknown Black Book. The Holocaust in the German-Occupied Soviet Territories. III. Lithuania. Edited by Joshua Rubinstein and Ilya Altman. 

Vabalas. Kraują sugėrė Dzūkijos smėlis. 1960.

Antano Valiukėno pranešimai. 1941-1945.

Veteikis, Evaldas. Šiauliai ir Didysis tėvynės karas (1941-1945).

Vitkus, Aleksandras. Bargmanas, Chaimas. Holokaustas Žemaitijoje. 2016.  PDF+

Žemaitis, Edmundas. XX amžiaus inkvizitoriai. 1961. PDF+

Jonas Noreika

Jonas Noreika. Trys velniai.  (LNMMB RKRS f.76,  b.32) Kario žurnalo redakcijos išsaugotas mašinraštis.


Moksliniai straipsniai ~ Academic articles

Genocidas ir Rezistencija. 2013. Nr.2. Stanislovas Buchaveckas. “Pranas Meškauskas-Germantas – lietuvių antinacinio pasipriešinimo Konradas Valenrodas.”   Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas. “Žydų likimas Telšių valsčiaus mažuosiuose getuose.”

Genocidas ir Rezistencija. 2016. Nr. 1 (39). Alfredas Rukšėnas. Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos.

Christoph Dieckmann. The War and the Killing of the Lithuanian Jews.  PDF+   Iš knygos: Chapter 9. National Socialist Extermination Policies. Redaktorius Ulrich Herbert. 2000.

Filmai ir vaizdo įrašai ~ Films and Videos

Shoah. Claude Lanzmann. 1986. (Yra pokalbis su Hans Gewecke.)

Partisans of Vilna. Josh Waletzky. 1986.

Das Vaterspiel. 2009.

Kruvinas proto užtėmimas 1941-ųjų birželį. Pirma dalis. Antra dalis.  Asta Dykovienė, Eugenijus Bunka, Dovydas Kasparavičius, Remigijus Jonaitis. Balticum TV 2011. (Antroje dalyje 4:30 yra Julijos Kiškienės surinkta medžiaga apie Plungės žudynes.)


Jonas Noreika’s last letter to his daughter (written from the KGB prison)

1945, Gruodžio 25 d.
Vilnius
Dalytė!
Vienintėlis mano kūdiki, tu nežinai kodėl žmonės tokie pikti, kodėl saulėje žibantys plieno paukščiai mėto tokias baisias bombas ant didžiųjų miestų, tu dar nežinai kas yra melas, tavo širdelė tokia, kaip tas baltas balandis ant mano lango. Bet tu užaugsi ir viską sužinosi. Sužinosi, kad gyvenime vyksta kovą. Pats gyvenimas tai tik nuolatinės grumstynės. Jose laimi tvirtasis. Jėga laimi. O jėga yra dvėjopa. Kurianti ir griaunanti. Kuranti jėga tai meilė, o griaunanti –neapykanta. Noriu matyti tave tvirta, galinga–pilna kurybinės jėgos. Tegu Dievas tau padeda, tu mano meilės kūdiki.

Tavo tetukėlis,
Jonas N.

December 25, 1945
Vilnius

Dalia! To my one and only child. You don’t know cruelty, why birds made of lead reflect the sun’s rays while dropping destructive bombs on large cities. You still don’t know deceit. Your heart is like the white dove on my window. Yet you will mature and comprehend everything, that life is an eternal struggle. Only the strong win. Power rules. But power is two-sided: creative and destructive. Creative power is love, while destructive power is hate. I want to see you strong, firm, and filled with creative power. May God help you, my child of love.
Your loving father,
Jonas N.

About the Index

http://www.silviafoti.com currently hosts some 50 sources, totaling more than 6,000 pages, about 2 gigabytes.

English is used in presenting this archive so that it may  serve the widest possible audience.  Lithuanian is used in italics.  Most of the sources are in Lithuanian and from archives in Lithuania.  Therefore they are identified in Lithuanian.    Soviet interrogations are usually in Russian.   Other materials are in German or Yiddish.  Some are available in English translation.

Lithuanian abbreviations are used throughout.  A document is identified by the abbreviation of the name of the archive, followed by

  • “f.” (fondas) and the number of the collection,
  • “a.” (aprašas) and the number of the catalog,
  • “b.” (byla) and the number of the file,
  • “t.” (tomas) and (very rarely) the number of the volume,
  • “l.” (lapas) and the number of the page, which is typically written in pencil on the upper right hand corner of the page.

Pages are double-sided.  The back side of a page is indicated by the letter “V”.   For example, LCVA f.1075, a.2, b.6, l.35  refers to an order signed by Jonas Noreika in Telšiai.  Please make this information available when you share documents.  You will notice that we have typically incorporated this identifying information in the name of the image.


About the Curators

Andrius Kulikauskas is the curator of the Captain Jonas Noreika Archive.

“In February, 2018, Grant Gochin asked me to investigate Jonas Noreika’s crimes against humanity.  Evaldas Balčiūnas agreed to help me.  He learned from Plungė residents about Silvia’s visit there.  So we reached out to her and were moved by her desire for the truth.”

The Jonas Noreika Archive offers an opportunity for a full-fledged exploration of Lithuanian crimes against humanity, especially against Lithuania’s Jews, but also against Lithuanians, Poles, Russians, Roma and others. In understanding whether, what, how and why we did wrong in the past, we take responsibility for our future. We bring together for dialogue all who care about Lithuania.

We hope you will find the documents that help you learn from the past. What have we learned? We need to empathize with victims, but if we want to understand what happened, we also need to empathize with perpetrators. Jonas Noreika was heroic, but not a hero. He was a complex person who simply did wrong. We are encouraged that Litvaks and Lithuanians wish for a shared history based on truth.

Andrius Kulikauskas is a complex person, too!  His quest, since childhood, has been to know everything and apply that knowledge usefully.  From 2016 to 2018 he taught philosophy, ethics and creative writing at Vilnius Gediminas Technical University.  In those two years he gave 30 presentations in his original philosophy, including 3 at the World Congress of Philosophy in Beijing, China, and 3 at the World Congress of Universal Logic in Vichy, France.  He has a Ph.D. in mathematics from the University of California at San Diego.  His background is similar to Silvia’s, in that he was raised as a Lithuanian American.

Andrius’s grandfather Jonas Kulikauskas was a Lithuanian Communist who was executed by the Nazis in 1941 and is in the mass grave at Vilkaviškis.  His grandfather Bronius Kviklys was the author and organizer of the encyclopedias “Mūsų Lietuva” (4 volumes) and “Lietuvos Bažnyčios” (7 volumes).   He received  a medal from Pope John Paul II for the latter, which involved organizing a secret network to professionally photograph all of Soviet-occupied Lithuania’s churches.  Andrius was sad to learn in his research that Bronius Kviklys worked in 1941 as a personal secretary for Vytautas Reivytis, the head of Nazi-occupied Lithuania’s security police, who led the arrest of about 100,000 Lithuanian Jews.  Andrius now lives in the village of Eičiūnai, Lithuania.  He is respected by Lithuanian nationalists for all the right reasons, including the punk song “Lietuva yra OK”, which he sang with “Naujas Kraujas” at “Roko maršas 1989”, part of Lithuania’s independence movement.

For more information on these archives or to conduct research on your relatives in Lithuania, please contact Andrius Kulikauskas by email at ms@ms.lt


About Permissions

We ourselves place no restrictions on the use of documents linked to from this page.

Most of the documents available from this page are hosted by Silvia at silviafoticom.files.wordpress.com   as you will see when you click on the links.  Some documents available from this page are hosted by others and we simply link to them.   In such cases we may know that they have the right to share the documents or we may suppose that the owners of the rights to a book, etc., do not object.   If you have doubts, then please inquire with the relevant website and let us know.

We are grateful to Lithuania’s archives for making their documents available.  The various archives have slightly different, occasionally changing and variously conducted policies regarding the publication of their documents on the Internet.  In making photographs, one signs a form stating that the images will not be given to third parties or used for commerical purposes.  Nevertheless, when asked, some of the archives (such as the LCVA and the LYA) allow the images to be shared online.  In such cases, we accept their interpretation of their rules.

In general, the archives want each document to be identified, for example, LCVA f.1075, a.2, b.6, l.35 .  (See About the Index.)  They also wish to be informed when you use their documents.  If you wish to include their document in a print publication, then we recommend that you approach them to have their express permission and that they give you high quality images.

Lithuania’s archives generally require photographs of documents to be made on special tables which include logos that should appear on the margins.  However, Curator Andrius Kulikauskas has found it completely impractical to have the logos take up so much space in the images.  He apologizes for not including them.

Lithuania’s Central State Archives (LCVA) and Lithuania’s Special Archives (LYA) are unrestrictive in allowing their documents to be published online.

However, please note, especially with the LYA criminal files, what should be obvious.  They consist of Soviet interrogations of people, many of whom were beaten and tortured, and all of whom were in fear of being tortured or killed themselves, and being the ruin of others, as well.  This means that what the subjects state may very well not be true. They are speaking without any rights to a lawyer or due process. Also, what got recorded may not reflect what they did or did not say, although in practice, contrary to myths, we have not encountered any Soviet criminal files that have been concocted from thin air.  Andrius Kulikauskas has, however, regularly encountered files of people who got were tormented simply because their name was similar to that of somebody the Soviets were trying to catch.   What is most important is that the files may include material that is wrong but also hurtful or shameful.  The key disclaimer is that you should be careful with how you use such material because, at least in theory, you may be taken to court for slander by somebody, especially if they are alive.  Please be respectful.

We have used our best judgement in making available books, sometimes in full, and sometimes just excerpts, to facilitate your research.  Generally, we share books if they are out-of-print.

Curator Andrius Kulikauskas has uploaded the vast majority of the files in the Captain Jonas Noreika Archive.   He takes responsibility for them.  He will promptly take down documents or links if any rights owners object.  Please write to Curator Andrius Kulikauskas at ms@ms.lt


Ways to Participate

Silvia and Andrius welcome your letters on what you’d like to see at this archive.  What source materials would be useful?

We also welcome your thoughts on how to encourage dialogue that links the truth about our past in Lithuania with hopes for our future.


Lietuvių kalba

Mieli skaitytojai, kaip matote, šio puslapio aprašymuose vyrauja anglų kalba.  Visgi, tikimės, kad rasite jums rūpimus šaltinius.  Galite rašyti Kapitono Jono Noreikos archyvo kuratoriui Andriui Kulikauskui, ms@ms.lt